Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten van CHARCOCO zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
 2. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van CHARCOCO worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door CHARCOCO ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Begrippen

 1. Met ‘u’ wordt bedoeld: de koper. Met ‘CHARCOCO’ wordt bedoeld: de verkoper.
 2. Onder ‘werkdagen’ wordt verstaan: alle dagen van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van nationale feestdagen en met uitzondering van perioden waarin bij CHARCOCO alleen orders geplaatst kunnen worden (en geen verdere orderafhandeling en -levering van deze orders plaatsvindt). De perioden waarin bij CHARCOCO alleen orders geplaatst kunnen worden, worden gedurende de periode op de hoofdpagina van de internetsite van CHARCOCO (www.charcoco.nl), in het bestel- en kassaproces en op bestelbevestigingen aangegeven.
 3. Onder ‘schriftelijk’ wordt verstaan: communicatie per brief, fax of email.

Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen van CHARCOCO zijn vrijblijvend en CHARCOCO behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 4.4.
 2. CHARCOCO kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien u redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door CHARCOCO . CHARCOCO is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Ook kan aanvullende informatie aan of over de koper worden gevraagd. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt CHARCOCO dit aan de koper mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 4. In geval van bewust opgeven van onjuiste gegevens of enige andere vorm van (poging tot) fraude of oplichting zal CHARCOCO aangifte doen bij de politie. CHARCOCO behoudt zich het recht voor via de website verkregen persoonlijke gegevens ten behoeve van aangifte te overleggen aan politie en/of justitie.

Artikel 4. Prijzen en betalingen

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief btw en eventuele andere belastingen of heffingen en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 2. Betaling dient te geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van CHARCOCO.
 3. Betaling kan ook geschieden door middel van een betaling met een kado- of kortingsbon, uitgegeven door CHARCOCO of derden. Een cadeau- of kortingsbon is maximaal één (1) jaar geldig na datum van uitgifte. Cadeau- of kortingsbonnen kunnen uitsluitend in de webwinkel verzilverd worden. Indien het bestede bedrag lager is dan de waarde van de bon, vervalt het restant bedrag automatisch. CHARCOCO kadobonnen of tegoedbonnen zijn niet inwisselbaar voor een geldbedrag.
 4. De koper geeft CHARCOCO toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling succesvol te laten plaatsvinden op de door u gekozen betalingswijze.
 5. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is CHARCOCO gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
 6. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door CHARCOCO.

Artikel 5. Levering, Transport en Risico

 1. CHARCOCO streeft naar een leveringstermijn van maximaal drie (3) werkdagen voor voorradige producten. Levering door CHARCOCO vindt plaats uiterlijk binnen dertig (30) werkdagen na datum van betaling, tenzij met u schriftelijk een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt u binnen dertig (30) werkdagen (of de ander overeengekomen levertermijn) na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan CHARCOCO. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
 2. Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen.
 3. Indien een zending geweigerd of niet afgehaald wordt is CHARCOCO gerechtigd de gemaakte verzendkosten plus administratiekosten op u te verhalen. Administratiekosten bedragen 15,00 Euro per pakket.
 4. Bestellingen worden op werkdagen direct verzonden nadat de bestelling volledig voorradig is.  De wijze van transport, verzending en verpakking wordt, indien geen nadere aanwijzing door de koper aan CHARCOCO is verstrekt, door CHARCOCO bepaald.  Eventuele specifieke wensen van de koper inzake transport/verzending worden slechts uitgevoerd indien de koper heeft verklaard de extra kosten daarvan te zullen dragen.
 5. Risico van beschadiging en verlies van een zending naar de koper wordt door CHARCOCO gedragen. Nadat de artikelen aan de koper geleverd zijn (zie artikel 5.2), gaat het risico van beschadiging en verlies op de koper over.
 6. CHARCOCO is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan CHARCOCO verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten zelf gaat reeds op het moment van levering op de koper over.

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 1. U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door CHARCOCO geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid

 1. U blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor een zorgvuldig en verantwoord gebruik van geleverde producten. CHARCOCO is niet aansprakelijk voor schade of verwondingen die zijn ontstaan tijdens het gebruik van product(en), tenzij sprake is van grove schuld of nalatigheid aan de zijde van CHARCOCO. Geleverde instructies bij de producten zijn slechts een richtlijn.
 2. U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan CHARCOCO te melden.
 3. Indien tijdig is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal CHARCOCO de desbetreffende producten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten restitueren. Om aan te tonen dat producten niet aan de overeenkomst beantwoorden dient u, indien CHARCOCO hier om vraagt, de betreffende producten eerst te retourneren. De kosten voor deze retourzending worden gedragen door CHARCOCO. Indien achteraf sprake blijkt te zijn van een ongegronde reclamatie, dan komen alle kosten die daardoor (zijn) ontstaan voor uw rekening.
 4. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft kunt u het product binnen veertien(14) dagen na levering aan CHARCOCO te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de verpakking van het product onbeschadigd zijn. Door CHARCOCO eventueel reeds ontvangen betaling wordt indien mogelijk binnen twee (2) werkdagen en uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de ontbinding terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening.
 5. Indien u tijdig reclameert, schort dit uw betalingsverplichting niet op. U bent in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde artikelen, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
 6. Indien u een bestelling in zijn geheel wenst te retourneren dient u ook alle bijgevoegde artikelen waaraan geen zelfstandige waarde toekomt (gratis samples, brochures, etc) mee te retourneren. Indien deze artikelen niet geretourneerd worden, zal de economische waarde van deze items door CHARCOCO worden ingehouden op het terug te betalen bedrag.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

 1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en CHARCOCO, dan wel tussen CHARCOCO en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en CHARCOCO, is CHARCOCO niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van CHARCOCO.

Artikel 10. Overmacht

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft CHARCOCO in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat CHARCOCO gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan CHARCOCO kan worden toegerekend, omdat deze niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Privacy

 1. De door u ingevulde persoonsgegevens zullen zorgvuldig en vertrouwelijk door CHARCOCO worden behandeld en alleen aan derden ter beschikking worden gesteld ten behoeve van betalingstransacties en bezorging of indien dit van rechtswege van ons verlangd wordt.
 2. De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die CHARCOCO in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden gebruikt voor of bij:
 3. risicoanalyses
 4. de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden\

Artikel 12. Diversen

 1. Indien u aan CHARCOCO schriftelijk opgave doet van een adres, is CHARCOCO gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan CHARCOCO schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
 2. Wanneer door CHARCOCO gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat CHARCOCO deze Voorwaarden soepel toepast.
 3. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met CHARCOCO in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door CHARCOCO vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 13. Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van onze producten heb je de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant.
 2. Tijdens de bedenktijd zal je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product moet in de originele en onbeschadigde verpakking geretourneerd te worden. De producten mogen niet gebruikt zijn.
 3. Om gebruik te maken van je herroepingsrecht, stuur ons een e-mail naar service@charcoco.nl en laat ons weten dat je hiervan gebruik wil maken.
 4. Print het retourformulier (herroepingsrecht) uit, en voeg het bij je bestelling.
 5. De kosten voor het terugzenden van je bestelling zijn voor eigen rekening. Zorg voor deugdelijk verpakkings- en verzendmateriaal zodat de producten onbeschadigd tot bij ons bezorgd kunnen worden. Zorg voor voldoende frankering. Onvoldoende of niet gefrankeerde zendingen en zendingen zonder afzender worden door ons geweigerd.
 6. Indien wij een fout hebben gemaakt, zullen wij de retourkosten vergoeden
 7. Retourzendingen zijn voor het risico van de koper. Dit houdt in dat CHARCOCO niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retour verzonden artikelen. Bewaar daarom de Track & Trace code (3S-nummer) goed dit is het enige bewijs.
 8. Gratis ontvangen producten en samples dien je bij retournering van een volledige bestelling mee terug te zenden. Gratis ontvangen producten die na het retourneren van een deel van een bestelling niet meer aan de voorwaarden voor ‘gratis’ voldoen, dien je ook te retourneren. Bij het ontbreken van de gratis producten brengen wij de economische waarde van deze items in mindering op het terug te betalen bedrag.
 9. Na ontvangst van uw retourpakket, wordt het eerst gecontroleerd op onbeschadigde verpakkingen. Indien uw retour volledig inorde is, wordt het bedrag van uw bestelling binnen de 10 dagen terugbetaald

Artikel 14. 30 dagen-geld-terug garantie

CHARCOCO staat bekend voor het leveren van de hoogste kwaliteit Teeth Whitening producten. Dit is de reden waarom we een 100% resultaten- of geld-terug-garantie hebben.

Wij zijn er namelijk van overtuigd dat uw tanden op zijn minste 1 tot 2 tinten witter zullen zijn na het gebruik van onze Teeth Whitening Powder. Uiteraard is elk gebit anders en willen wij de mensen waarbij het uitzonderlijk niet zou werken (bijvoorbeeld wegens een grijze ondertoon) niet teleurstellen.

Om in aanmerking te komen voor onze geld-terug-garantie, volg eenvoudigweg de onderstaande instructies:

 1. Maak een duidelijke foto van je tanden voordat je onze producten gebruikt.
 2. Gebruik onze Teeth Whitening Powder precies zoals geïnstrueerd.
 3. Maak op de 1ste, 7ste en 14de dag na het gebruiken van onze Teeth Whitening Powder een foto, om te kunnen aantonen dat je onze Teeth Whitening Powder correct gebruikt hebt.
 4. Stuur naar service@charcoco.nl, je bestelnummer en jouw 4 foto’s samen met een foto van de gebruikte producten binnen 30 dagen na ontvangst.
 5. Na onze goedkeuring, ontvang je een goedkeuringsnummer en een retourformulier via e-mail en kan je de producten retourneren.

Zorg ervoor dat u alle 4 andere foto’s in vergelijkbare lichtomstandigheden maakt om nauwkeurige resultaten weer te geven. Alle vóór en na foto’s moeten ook geldige datum- en tijdstempels bevatten.

U heeft 30 dagen vanaf de ontvangen datum om een ​​geld-terug-garantie-aanvraag te verwerken.

Aanvragen die niet aan deze criteria voldoen, worden niet goedgekeurd voor restitutie.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 16. Abonnementsvoorwaarden

De sluiting van de overeenkomst

De voorwaarden voor inschrijving zijn van toepassing op al onze soorten abonnementen. Veranderingen in naam, adres, e-mail of betalingsinformatie moeten onmiddellijk schriftelijk aan Charcoco worden doorgegeven op service@charcoco.nl, via uw profiel op onze website of per post aan CHARCOCO B.V., Simon lindhoudstraat 1, 4691 GA Tholen. U ontvangt per mail een ontvangstbewijs voor uw abonnement.

Je moet 18 jaar zijn om een abonnement te nemen bij Charcoco. Ben je jonger dan 18 jaar, dan moet je toestemming hebben van je ouders/voogd.

Veranderingen in abonnementstype

Wijzigingen in het abonnementstype gebeuren kosteloos. Alle wijzigingen worden van kracht na afloop van de bestaande abonnementsperiode. U kunt uw abonnementstype wijzigen via uw profiel op onze website, door een e-mail te sturen naar service@charcoco.nl of door ons te bellen.

Abonnementsperiode en annulering

De overeenkomst is geldig vanaf de dag waarop u de abonnementsovereenkomst aangaat en gaat door totdat u uw abonnement opzegt of niet betaalt. Het abonnement kan op elk gewenst moment worden geannuleerd met direct onmiddellijk effect. Er zijn geen verplichtingen bij Charcoco. Hoewel het abonnement moet worden geannuleerd voordat we de bezorging hebben verzonden. Als u uw levering al hebt ontvangen, moet u uw annuleringsrechten gebruiken. Om uw lidmaatschap te annuleren, moet u dit doen via uw profiel op onze website, door persoonlijk contact met Charcoco service@charcoco.nl of per post naar het adres CHARCOCO B.V., Simon Lindhoutstraat 1, 4691 GA Tholen.

Wanneer wordt mijn abonnement betaling afgeschreven?

De betaling voor uw abonnement zal worden afgeschreven wanneer Charcoco uw bestelling heeft verzonden. U zult op hetzelfde moment dat het geld wordt afgeschreven een e-mail ontvangen met informatie over het bedrag en de inhoud van de bestelling. Het bedrag dat wordt afgeschreven, komt overeen met het bedrag voor dat abonnementstype dat u hebt besteld. Uw bestelling wordt de eerste werkdag na uw bestelling verzonden. Dit is ook geldig voor toekomstige aankomsten van onze abonnements oplossing.

Betaling

De betaling voor levering wordt op dezelfde dag als de zending afgeschreven. Het pakket zal met PostNL worden verzonden. Een kwitantie voor elke aankoop wordt per e-mail verzonden. Je kunt altijd alle bestelgeschiedenis, ontvangsten en abonnements informatie in je profiel zien op Charcoco.nl. Als u niet betaalt voor uw abonnement, heeft Charcoco het recht om uw abonnement zonder kennisgeving te annuleren.

Wijzigingen van betalingsgegevens

Veranderingen van de abonnementsvoorwaarden

Wijzigingen met betrekking tot deze overeenkomst die voor het voordeel van de consument zijn, hieronder begrepen prijsafspraken en kostenaftrek, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gedaan. Wijzigingen met betrekking tot deze overeenkomst die nadelig zijn voor de consument, inclusief prijs- en tariefverhogingen, worden opgemerkt met een opzegtermijn van niet minder dan 30 dagen.

U wordt geacht wijzigingen te hebben aanvaard, als u ons nog niet hebt opgemerkt binnen de datum waarop de wijzigingen zijn doorgevoerd. Alle geldige prijzen en abonnementsvoorwaarden zijn beschikbaar op www.charcoco.nl

Schendingen

Als u de abonnementsovereenkomst of abonnementsvoorwaarden schendt, zijn we gerechtigd om uw abonnement zonder kennisgeving te annuleren.

Verwerking van persoonlijke informatie

Als voorwaarde voor uw abonnement bij Charcoco geeft u toestemming om Charcoco via e-mail en telefoon te contacteren. U ontvangt e-mails op uw geregistreerde e-mailadres en sms-berichten op het geregistreerde telefoonnummer.

Charcoco neemt via e-mail contact met u op met informatie over updates, wijzigingen en verder over uw lidmaatschap bij Charcoco.

U kunt ook telefonisch contact opnemen op het geregistreerde telefoonnummer met service/begeleiding om te zien hoe u het maximale uit uw bestaande lidmaatschap haalt. Je kunt je op elk gewenst moment afmelden voor deze berichten door te antwoorden met ‘UITSCHRIJVEN’ in een van de mails die we je sturen.

Vragen?

In het geval dat u vragen bent u welkom om een mail te sturen naar service@charcoco.nl